Επιχειρηματικότητα

στις

Πληροφορίες για την Πρωτοβουλία «Μαζί στην Εκκίνηση!»

logo compact small 3

«Ο ΣΕΒ προσφέρει στους επιστήμονες, πολύτιμη τεχνογνωσία για την αξιολόγηση και εξέλιξη των καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών τους και τη μετατροπή τους σε αξιοποιήσιμα επιχειρηματικά σχέδια, δίνοντας τις προοπτικές για ανάπτυξη και επιτυχία!»

Σε τι διαφέρει η Πρωτοβουλία

Η πρωτοβουλία «Μαζί στην Εκκίνηση!» εστιάζει στην καλλιέργεια κλίματος συνεργασίας μεταξύ της πανεπιστημιακής και της επιχειρηματικής κοινότητας, προκειμένου να υποστηριχθούν οι φοιτητές, οι νέοι απόφοιτοι και οι ερευνητές ανεξαρτήτως ηλικίας, στη διαδικασία δοκιμής και επιβεβαίωσης μιας επιχειρηματικής ιδέας πριν την λήψη απόφασης για τη δημιουργία επιχείρησης. Σήμερα, παρατηρείται ιδιαίτερη κινητικότητα με πολυάριθμες πρωτοβουλίες ομάδων και φορέων ενθάρρυνσης της νέας επιχειρηματικότητας. Πρόκειται για την ανάδειξη ενός φαινομένου, το οποίο χρήζει στήριξης από την οργανωμένη επιχειρηματικότητα, ώστε να οδηγήσει στη διαμόρφωση ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος μέσω ενός πλέγματος εκπαίδευσης, οργάνωσης και δικτύωσης, απαραίτητο πλέον για κάθε νέα επιχείρηση που καλείται να ανταποκριθεί στις προκλήσεις του διεθνούς ανταγωνισμού και των αγορών. O ΣΕΒ στηρίζει τη νέα επιχειρηματικότητα, αυτή που εκδηλώνεται στα ελληνικά πανεπιστήμια και όχι μόνο, με την κινητοποίηση των επιχειρήσεων και πρωτοβουλίες για τη θεσμική θωράκιση της, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της σημερινής κρίσης, της καθίζησης της εσωτερικής ζήτησης και της κρίσης ρευστότητας. Η ενθάρρυνση επιστημόνων να επιχειρήσουν έχει νόημα στο βαθμό που πραγματοποιείται με όρους που υπηρετούν ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο για τη χώρα και γίνεται με όρους που αξιοποιούν την ικανότητα παραγωγής καινοτομίας και διασφαλίζουν βιωσιμότητα των επιχειρηματικών σχεδίων.

Τι επιδιώκει η Πρωτοβουλία

Η πρωτοβουλία της Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας στοχεύει στη παροχή υπηρεσιών και στη μεταφορά τεχνογνωσίας προς τους επιστήμονες – επίδοξους επιχειρηματίες, προκειμένου να μετατρέψουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες σε εμπεριστατωμένα και αξιοποιήσιμα επιχειρηματικά σχέδια.
Αρωγός στην επίτευξη αυτού του στόχου είναι μια ολοκληρωμένη σειρά δράσεων που επιδιώκουν:

 • Την ενθάρρυνση επιστημόνων και την εξοικείωσή τους με την επιχειρηματικότητα και την έννοια του επιχειρηματικού κινδύνου,
 • Την αξιολόγηση της οικονομικής εφικτότητας και τεχνολογικής αρτιότητας μιας επιχειρηματικής ιδέας, πριν από την τυπική σύσταση μιας επιχείρησης,
 • Τη δημιουργία παιδείας επιχειρηματικότητας στο εθνικό επιστημονικό δυναμικό,
 • Τη δικτύωση και σύνδεση της παραγωγής γνώσης με την παραγωγή πλούτου και
 • Την επιχειρηματική αξιοποίηση της καινοτομίας.

Η πρωτοβουλία του ΣΕΒ αποσκοπεί επιπλέον στην επανεξέταση της σχέσης της έρευνας και των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων με την επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα, παράμετρο πρώτης προτεραιότητας για την ανάπτυξη μίας δυναμικής και ανταγωνιστικής οικονομίας.

Σε ποιους απευθύνεται

∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φοιτητές, μεταπτυχιακοί φοιτητές, νέοι απόφοιτοι, ερευνητές και γενικότερα επιστήμονες ανεξαρτήτως ηλικίας που ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν επιχειρηματικά την ερευνητική και εν γένει επιστημονική τους δραστηριότητα.
Προτεραιότητα ένταξης στο πρόγραµµα δίνεται σε αιτήσεις επιστημόνων οι οποίες διαθέτουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά καταρχήν:

 • Καινοτόμο χαρακτήρα.
 • Δυνατότητα πρακτικής εφαρμογής και εμπορικής αξιοποίησης.
 • Σαφήνεια στη διατύπωση στόχων και αναγκαίων μέσων.
 • Ωριμότητα επιχειρηματικής ιδέας.
 • Δυνατότητες επιχειρηματικής ομάδας.

Τι υπηρεσίες προσφέρει

Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας της Νέας Επιχειρηματικότητας, στηρίζεται στην εμπειρία αντίστοιχων πρωτοβουλιών που έχουν εφαρμοσθεί σε χώρες της ΕΕ και έχουν σχέση με την οργανωμένη παροχή υπηρεσιών σε επιστήμονες /ερευνητές με έμπρακτο ενδιαφέρον για την επιχειρηματική αξιοποίηση της γνώσης που έχουν αποκτήσει, στο πλαίσιο των σπουδών ή της έρευνας που πραγματοποιούν.
Η πρωτοβουλία που υλοποιεί ο ΣΕΒ σε συνεργασία με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Ερευνητικά κέντρα, περιλαμβάνει τις εξής βασικές δράσεις:

Α. Φιλοξενία

Η φιλοξενία των υποψήφιων επιχειρηματιών γίνεται σε κοινά συμφωνημένους, με τα πανεπιστήμια, χώρους που επιλέχτηκαν διότι είναι χώροι που προσελκύουν νεοσύστατες επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας ή πρόκειται για χώρους «αναφοράς» της πόλης που διαθέτουν κύρος, αναγνωρισιμότητα και προσβασιμότητα. Στο πλαίσιο της φιλοξενίας παρέχονται οι εξής υπηρεσίες στους συμμετέχοντες:

 • Διοικητική υποστήριξη και πρόσβαση σε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα.
 • Καθοδήγηση και παρακολούθηση από ομάδα στελεχών με αποδεδειγμένη εμπειρία στην αξιοποίηση επιχειρηματικών ιδεών.
 • Πρόσβαση σε εξειδικευμένες βάσεις δεδομένων.
 • Εσωτερικές συναντήσεις μεταφοράς εμπειρίας και γνώσης, γεγονότα θεματικού χαρακτήρα, κλπ.

Β. Αναδοχή (mentoring)

Την υψηλή εποπτεία, καθοδήγηση και δικτύωση με την πραγματική οικονομία των επιστημόνων αναλαμβάνει δίκτυο έμπειρων στελεχών επιχειρήσεων (μεντόρων) με αποδεδειγμένη εμπειρία σε τομείς όπως η οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων, η βελτίωση ανταγωνιστικότητας, η ανάπτυξη εξωστρέφειας, η χάραξη αναπτυξιακής πολιτικής, η καινοτόμος επιχειρηματικότητα, κλπ.
Οι ανάδοχοι (μέντορες) παρέχουν στους συμμετέχοντες τις εξής υπηρεσίες:

 • Καθοδήγηση σε θέματα που αφορούν τόσο το θεματικό και τεχνολογικό αντικείμενο όσο και τον επιχειρηματικό σχεδιασμό και υλοποίηση,
 • Επίβλεψη της ποιότητας και καθοδήγηση για τη μεγιστοποίηση των δεικτών εφικτότητας και εξωστρέφειας του επιχειρηματικού σχεδίου,
 • Δικτύωση με επιχειρήσεις, χρηματοπιστωτικούς φορείς και λοιπούς κρίσιμους κρίκους της παραγωγικής διαδικασίας,
 • Αξιολόγηση του τελικού επιχειρηματικού σχεδίου και κατευθύνσεις ως προς την εφαρμογή του.

Γ. Συμβουλευτική Υποστήριξη

Οι επιστήμονες προκειμένου να διαθέτουν ένα πλήρες επιχειρηματικό σχέδιο λαμβάνουν εξατομικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες. Το αντικείμενο της συμβουλευτικής υποστήριξης περιλαμβάνει μία ή περισσότερες θεματικές ενότητες του επιχειρηματικού σχεδίου οι οποίες χρειάζονται περαιτέρω έρευνα, ανάλυση και τεκμηρίωση, όπως ενδεικτικά:

 • Έρευνα αγοράς
 • Κοστολόγηση και χρηματοοικονομική ανάλυση
 • Marketing plan
 • Διαδικασίες παραγωγής και αλυσίδα εφοδιασμού
 • Νομική υποστήριξη, πιστοποίηση πατεντών
 • κλπ.

Οι ως άνω εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες παρέχονται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Καινοτόμος Επιχειρηματικότητα – Συμβουλευτική Υποστήριξη», το οποίο υλοποιείται από την ένωση PLANET Α.Ε. – SPEED ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. κατόπιν διενέργειας Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού.

Δ. Επιμόρφωση

Για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας των επιστημόνων πρόκειται να οργανωθούν προγράμματα επιμόρφωσης σε εξειδικευμένα θεματικά πεδία, όπως ενδεικτικά:

 • Τεχνικές και Εργαλεία Διοίκησης – Planning, Organization & Time Management Techniques
 • Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων και Στρατηγική Σκέψη
 • Ανάπτυξη και Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Marketing & Πωλήσεις
 • Online Media Planning & Buying Process
 • κλπ.

http://sev4enterprise.org.gr/%cf%80%ce%bb%ce%b7%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%af%ce%b5%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%87%ce%b5%ce%b9%cf%81%ce%b7%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%84/

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s